آزمون پیشرفت تحصیلی
اهداف آزمون پیشرفت تحصیلی - ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شامل دو قسمت تعیین هدف های آموزشی و سنجش یا یادگیری عملکرد یادگیرندگان - در این آزمون سعی گردیده نکات مهمی را به طور خلاصه و ساده که همکاران در طراحی و تنظیم هر یک از سوالات مبذول داشته اند بیان نمائیم - ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آنها دسته بندی می شوند که عبارتند از ارزشیابی آغازین - ارزش یابی تکوینی - ارزشیابی تشخیصی - ارزشیابی تراکمی - ارزشیابی آموزشی  

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بهنام سنجش می باشد
design reserved@2012 , weger.ir